ĐIỀU KHOẢN VÀ BẢO MẬT

Bạn có thể sử dụng website chính thức này của FPT Telecom HCM để tìm kiếm thông tin hữu ích hoặc cung cấp thông tin cá nhân liên quan đến quá trình sử dụng dịch vụ của bạn. Khi bạn cung cấp thông tin cho FPT Telecom HCM, ví dụ như bằng cách đăng nhập vào trang member, chúng tôi có thể làm cho các dịch vụ đó trở nên tốt hơn nữa. Khi bạn sử dụng dịch vụ của FPT Telecom HCM, chúng tôi muốn bạn biết rõ cách chúng tôi đang cung cấp/sử dụng thông tin và cách bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình.

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư giải thích:

 • Loại thông tin chúng tôi cung cấp.
 • Cách chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp.

Thông tin chúng tôi cung cấp

Tại website chính thức này của FPT Telecom http://hcmfpt.top Chúng tôi cung cấp các thông tin chính thức cho các khách hàng của FPT Telecom hoặc người dùng truy cập để tìm hiểu về FPT Telecom.

Các thông tin chúng tôi cung cấp bao gồm:

 • Thông tin về sản phẩm – dịch vụ của FPT Telecom. Các thông tin này có thể liên quan đến các sản phẩm - dịch vụ mà FPT Telecom cung cấp. Thông tin về sản phẩm – dịch vụ bao gồm;
  • Thông tin thiết bị

   Là các thiết bị phần cứng (modem, STB…) mà FPT Telecom cung cấp cho khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

  • Thông tin tiêu chuẩn sản phẩm – dịch vụ

   Thông tin này có thể bao gồm:

   • Các chi tiết về tốc độ của từng sản phẩm – dịch vụ.
   • Thông tin về chính sách chăm sóc khách hàng/hỗ trợ kỹ thuật đối với từng sản phẩm – dịch vụ.
   • Thông tin giá cước của từng sản phẩm – dịch vụ.
   • Thông tin đến các chương trình bán hàng của sản phẩm – dịch vụ trong từng thời điểm
  • Thông tin về các hoạt động của FPT Telecom

   Là một doanh nghiệp viễn thông hàng đầu của Việt Nam. FPT Telecom không chỉ có các hoạt động liên quan đến việc sản xuất, cung ứng sản phẩm cho khách hàng mà còn có các hoạt động xã hội. Các thông tin về những hoạt động này sẽ giúp khách hàng/người truy cập hiểu và nắm rõ các hoạt động của FPT Telecom

  • Lưu trữ thông tin

   Các thông tin do FPT Telecom cung cấp tại địa chỉ http://hcmfpt.top sẽ được lưu trữ trong thời gian 01 năm để giúp khách hàng thuận tiện trong việc tìm kiếm, trích xuất thông tin

  • Tính pháp lý

   Các thông tin được FPT Telecom cung cấp tại website có địa chỉ http://hcmfpt.top là thông tin chính thức, duy nhất và có tính pháp lý. Các thông tin cung cấp ngoài các địa chỉ này được khách hàng thu nhập, xử lý/sử dụng sẽ không có tính pháp lý và ràng buộc đối với FPT Telecom. Khách hàng và người truy cập sẽ phải tự chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, xử lý/sử dụng các thông tin được cung cấp mà không thuộc các địa chỉ nêu trên.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp

FPT Telecom sử dụng thông tin thu thập được từ tất cả các hành động của khách hàng/người dùng khi truy cập vào các địa chỉ chính thức của FPT Telecom nhằm phát triển các dịch vụ mới và nhằm bảo vệ/chăm sóc khách hàng của FPT Telecom. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này mà bạn cung cấp nhằm cung cấp cho bạn nội dung phù hợp.

FPT Telecom có thể sử dụng tên bạn cung cấp cho tất cả các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp mà cần đòi hỏi phải có hành động đăng nhập. Nếu những người dùng khác đã có email/tên của bạn hoặc thông tin khác để nhận dạng bạn, chúng tôi có thể hiển thị cho họ thông tin liên quan đến bạn. Chẳng hạn như tên, gói dịch vụ sử dụng,cước tháng….

Khi bạn liên hệ với FPT Telecom, chúng tôi có thể lập hồ sơ lưu về những nội dung liên lạc của bạn nhằm giúp giải quyết bất cứ các vấn đề nào bạn có thể gặp phải. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email/số điện thoại/trang mạng xã hội của bạn để thông báo cho bạn biết về dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như cho bạn biết về các sự cố, thay đổi hoặc cải tiến sắp tới liên quan đến sản phẩm – dịch vụ mà bạn sử dụng.

Chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập được từ các cookie và công nghệ khác nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn và chất lượng chung của các dịch vụ của chúng tôi.

Tính minh bạch và sự lựa chọn

Mọi người đều có những sự quan ngại khác nhau về sự riêng tư. Mục tiêu của chúng tôi là phải rõ ràng về những thông tin chúng tôi thu thập để bạn có thể đưa ra các lựa chọn có ý nghĩa về cách thông tin được sử dụng. Ví dụ: bạn có thể:

 • Xem xét và kiểm soát các loại thông tin nhất định gắn với Tài khoản của bạn trên các trang mạng chính thức của FPT Telecom.
 • Xem và chỉnh sửa các tùy chọn của bạn về các thông tin liên quan đến Tài khoản của bạn trên các trang mạng chính thức của FPT Telecom.
 • Sử dụng các biểu mẫu do FPT Telecom cung cấp để xem và điều chỉnh cách thức sử dụng hoặc đăng ký hình thức sử dụng dịch vụ.

Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn

Bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin đó không đúng, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn.

Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật (ví dụ: phát triển hệ thống mới hoặc thay đổi cơ bản cách thực hành hiện tại), gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: các yêu cầu về thông tin trên hệ thống sao lưu).

Trong trường hợp chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. Chúng tôi cố gắng duy trì các dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi bạn xóa thông tin khỏi dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể không xóa ngay bản sao còn lại khỏi máy chủ đang hoạt động của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi chia sẻ

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài FPT Telecom trừ khi một trong các trường hợp sau xảy ra:

 • Có sự đồng ý của bạn

  Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài FPT Telecom khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn để làm vậy.

 • Để xử lý bên ngoài

  Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho các chi nhánh của mình hoặc các doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác để xử lý thông tin cho chúng tôi dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân theo Chính sách bảo mật cũng như mọi biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp khác.

 • Vì lý do pháp lý

  Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài FPT Telecom nếu chúng tôi tin tưởng rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:

  • Đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể xuất phát từ các cơ quan chính quyền.
  • Thực thi Điều khoản dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.
  • Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.
  • Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của FPT Telecom, người dùng của FPT Telecom hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.

Thời điểm áp dụng Chính sách bảo mật này

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư áp dụng cho tất cả các dịch vụ do FPT Telecom cung cấp. Và các công ty liên kết của FPT Telecom cung cấp, kể cả các dịch vụ được cung cấp trên các trang web khác (như dịch vụ quảng cáo của chúng tôi), nhưng không bao gồm các dịch vụ có chính sách riêng về sự riêng tư mà không đưa vào Chính sách về sự riêng tư này.

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư không áp dụng cho các dịch vụ do các công ty hoặc cá nhân khác cung cấp, bao gồm cả các sản phẩm hoặc trang web có thể hiển thị cho bạn các thông tin tương tự.

Sự tuân thủ và hợp tác với các cơ quan quản lý

Chúng tôi thường xuyên đánh giá sự tuân thủ của chúng tôi đối với Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư. Chúng tôi cũng tuân thủ một số các khuôn khổ tự quy định. Khi chúng tôi nhận được khiếu nại chính thức bằng văn bản, chúng tôi sẽ liên hệ với người đưa ra khiếu nại để tìm hiểu. Chúng tôi hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước thích hợp, bao gồm cả các cơ quan pháp luật, để giải quyết bất kỳ các khiếu nại nào về việc chuyển dữ liệu cá nhân mà không thể giải quyết trực tiếp được với người dùng.

Các thay đổi

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm mà không phải báo trước. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và, nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư). Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách về sự riêng tư này trong hồ sơ lưu trữ để bạn xem xét.